• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Công an huyện Tủa Chùa với công tác nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
 • Thời gian đăng: 24/06/2019 07:31:13 AM
 • Bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) là sự nghiệp của toàn dân, trong đó Công an nhân dân (CAND) là nòng cốt. Quán triệt, vận dụng quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ bảo vệ ANTT và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, Công an huyện Tủa Chùa đã tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, đồng bào các dân tộc tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong bảo vệ ANTT, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương
 • Thời gian qua trên địa bàn huyện Tủa Chùa tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định ANTT. Tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện diễn biến phức tạp, Nhiều đối tượng có hoạt động nghi vấn liên quan đến hoạt động, lập “Nhà nước Mông”, “Bà Cô Dợ”, “Hội thánh đức chúa trời mẹ”. Một số tôn giáo phát triển tín đồ, truyền đạo mở rộng trái pháp luật. Bên cạnh đó tội phạm về trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến phức tạp, tính chất nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện đã tham mưu giải quyết dứt điểm 08 vụ tranh chấp, khiểu kiện; điều tra, xử lý 06 vụ phạm pháp hình sự; 05 vụ vi phạm về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép; 08 vụ tội phạm ma túy…

  Trước tình hình trên Công an huyện đã chủ động tham mưu với Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, quần chúng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninn Tổ quốc; Thông tư số 23/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT”; đồng thời tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt ở cơ sở, làm tốt chức năng Thường trực Ban chỉ đạo 138 xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng, nhân rộng, các mô hình, điển hình tiên tiến tham gia bảo vệ ANTT.

  Hi-nh-a-nh-ho-p-do-ng-ho-Gia-ng-ta-i-th-n-Tu-a-Tha-ng-xa-Tu-a-Tha-ng.jpg

  Hình ảnh họp dòng họ Giàng tại thôn Tủa Thàng, xã Tủa Thàng

  Xác định việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là nội dung công tác phòng ngừa xã hội có ý nghĩa cơ bản, chiến lước, lâu dài, góp phần quan trọng, kiềm chế sự phát sinh, gia tăng tội phạm. Do vậy cùng với duy trì hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả 95 trưởng dòng họ, người có uy tín, 143 tổ an ninh, 143 tổ hòa giải, 143 tổ dân phòng với 2.860 lượt người tham gia. Hàng năm Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện đều ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các lực lượng tập trung xây dựng các mô hình mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái trong cộng đồng dân cư với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”, giải quyết nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, đông người, góp phần giữ vững ổn định ANTT ở cơ sở và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

  Có thể nói các mô hình bảo đảm ANTT trong phong trào bảo vệ ANTQ huyện Tủa Chùa được xây dựng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc vào công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tủa Chùa ngày càng phát triển trên 11 xã, 01 thị trấn. Qua đó quần chúng nhân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lương Công an phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm; giáo dục giúp đỡ 43 đối tượng tại cộng đồng dân cư, trong đó đã có 11 đối tượng tiến bộ.

  Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng,nhân rộng, các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an huyện tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về bảo vệ ANTT và xây dựng phong tào bảo vệ ANTQ. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường xây dựng các mô hình bảo vệ ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các địa bàn phức tạp về ANTT, gắn với việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình, đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, sát với từng địa bàn, lĩnh vực, hợp với lòng dân, vừa sức dân. Đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình hiện có, rà soát, loại bỏ các mô hình hoạt động yếu kém, không phát huy tác dụng.

  Để phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình bảo đảm ANTT phát triển sâu rộng, mạnh mẽ cần phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở các thôn, bản, khu dân cư và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú ý phát hiện lựa chọn gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao để bồi dưỡng thành những điển hình để nhân rộng. Thường xuyên tổ chức gặp mặt, biểu dương, tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở, người có uy tín, quần chúng tích cực được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với vai trò vừa là thành viên của các mô hình, vừa là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, làm tốt công tác tổ chức vận động đồng bào các dân tộc tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “Dân chủ:, “Nhân quyền”, “Tôn giáo”, “Dân tộc” của các thế lực thù địch, chủ động phòng, chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc ANTT ở cơ sở./.

 • Giàng A Dùa, Công an huyện
 • Các tin khác:
  Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ tham ô tài sản tại UBND xã Tủa Thàng
  Xã Mường Báng tổ chức chuỗi các hoạt động Hè năm 2019 cho trẻ em
  Đảng ủy Thị trấn: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
  Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kết hợp với tuyên truyền phòng dịch bệnh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị hiệp thương kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019
  Xã Sính Phình: Khai mạc sinh hoạt hè năm 2019 cho trẻ em
  Phòng Dân tộc huyện tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019
  Huyện Đoàn Tủa Chùa tuyên truyền giới thiệu việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên
  UBND xã Sín Chải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  1-10 of 554<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử